Kanibola

English flag Kanniball, Italian Flag Kannibul, French Flag Kanniboul, Flag of Germany Kanniball, Spanish flag Kaníbola, meta.flagPT Kanibola,
N. Name Level Initiative MP HP AP Edition
1 Kanibola Arqueiro meta.flagPT 1 1 2 4 5 Dofus Krosmaster 3
3 Kanibola Jav meta.flagPT 2 6 3 6 6 Dofus Krosmaster 3
5 Kanibola Phora meta.flagPT 3 7 3 11 6 Dofus Krosmaster 3
2 Kanibola Sarbak meta.flagPT 1 5 3 6 5 Dofus Krosmaster 3
4 Kanibola Thierry meta.flagPT 2 2 3 6 6 Dofus Krosmaster 3